ProfilKošík
Váš košík je prázdný.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

společnosti Pavel Habětín s.r.o.

se sídlem Slavíkova 1611/5, 120 00 Praha 2, Česka republika,
identifikační číslo 26432315, zápis v OR u MS v Praze, spis C / 81756, pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na internetové adrese
www.warmpeaceshop.cz pro území České republiky.

 

Čl. 1     Obecné

Reklamační řád vychází z ustanovení v Obchocních podmínkách, zejména z části Práva a povinnosti z vadného plnění (reklamace). Tento reklamační řád se vztahuje na objednávky učiněné Spotřebitelem dle Obchocních podmínek v tomto E-shopu.

 

Čl. 2     Pravidla reklamace

(a)    V případě objevení závady na doručeném výrobku či jiné skutečnosti zakládající právo Spotřebitele z vadného plnění dle níže uvedených pravidel, postupujte prosím v souladu s tímto reklamačním řádem, čímž umožníte rychlý průběh celé Vaší reklamace.

(b)   Dbejte pozornost při přebírání zásilky od přepravce na její vnější nepoškození. Pokud je přepravní obal zjevně poškozen, zásilku od přepravce nepřebírejte a rovnou ji u přepravce reklamujte.

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách neprodleně informovat Prodávajícího.

(c)    Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc (dále i ve smyslu „plnění“ dle Obchodních podmínek) při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal a to zejména,

-   že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
-   že věc odpovídá jakostí anebo provedením smluvené předloze (dle internetové prezentace);
-   je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
-   věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(d)   Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců (2 let) od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

(e)    Tato pravidla se vztahují na uplatnění práva z vadného plnění Spotřebitelem, tzv. reklamace. Oprávněné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR a v souladu s Obchodními podmínkami Prodávajícího.

 

Čl. 3     Jak postupovat v případě reklamace

(a)    Kontaktujte nás e-mailem, telefonicky (pracovní dny Po-Pá 8 – 15 hod.) nebo poštou a příslušný pracovník/pracovnice s Vámi konzultujte předmět Vaší reklamace. V případě e-mailové nebo poštovní komunikace popište závadu ve zprávě. Následně Vám bude doporučen způsob předání vadného zboží k posouzení oprávněnosti Vaší reklamace, či navrhnuto jiné řešení problému.

Využijte tyto kontakty:

-   Adresa: Pavel Habětín s.r.o. (Warmpeace), Plchovice 14, 565 01 Choceň
-   Telefon: +420 602 490 054
 (pracovní dny Po-Pá 8 – 15 hod.)
-   E-mail: centrum@warmpeace.cz
 

(b)   Reklamované zboží musí zasláno či předáno Prodávajícímu na kontaktní adresu (či individuálně sjednaným způsobem):

-   kompletní včetně veškerého příslušenství a všech částí,
-   očištěné,
-   v obalu (nejlépe v krabici, i jiné než originální),
-   s kopií dokladu o koupi,
-   vhodné je přiložit průvodní dopis s komentářem o reklamované vadě.

(c)    Pavel Habětín s.r.o. garantuje kvalitu produktů Spotřebiteli po dobu minimálně 2 let.

(d)   Prodávající neuzná reklamace na vady u zboží poškozeného při přepravě při zaslání zboží v nevhodném nebo nedostatečném obalu (při zaslání zboží zpět Prodávajícímu při uplatnění reklamace). Reklamovat také nelze vady, o kterých Spotřebitel při převzetí věci věděl, nebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, nebo vada vznikla v důsledku nesprávného ošetřování zboží.

(e)    Neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 

Čl. 4     Řešení reklamací

Reklamace Kupujícího budou vyřízeny v co nejkratší době, nejdéle však do 30 dní.

Dle charakteru vady a zboží může Kupující požadovat opravu vady, novou součást výrobku, nový výrobek, slevu. A to bezplatně. V případě podstatného porušení smlouvy může zákazník i odstoupit od smlouvy.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Obecně rozeznávané typy vad jsou:

-   Odstranitelné vady – V případě uznání reklamace může být, dle charakteru vady a zboží, Kupujícímu poskytnuta (i) oprava vady, (ii) nová součást výrobku, (iii) nový výrobek nebo (iv) nabídnuta sleva, (v) nabídnuto vrácení kupní ceny a dalších nákladů. Způsob řešení takové reklamace navrhuje Prodávající Kupujícímu. Zaslání zboží zpět Spotřebiteli bude na náklady Prodávajícího.

-   Neodstranitelné vady – Po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude v případě zjištění, že vadu nelze ani opravou odstranit, nabídnuta výměna za nový výrobek nebo vrácení kupní ceny. Způsob řešení takové reklamace navrhuje Prodávající Kupujícímu.

-   Neuznání reklamace – V případě neuznání reklamace z naší strany Vám bude zboží doručeno zpět bez kompenzace.

 

Čl. 5     Dodatečné informace pro zákazníky

Zákon č. 89/2012 Sb., Česká republika - vybrané paragrafy:

-   § 1923 Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

-  § 1924 Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

-  § 2106 (1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.

(2) Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

(3) Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle § 2107.